Годишен финансов отчет | contolexvarna.bg

Годишният финансов отчет е документ, който представя финансовото състояние на дадена организация през определен период от време, който обикновено е една година. Той съдържа информация за приходите, разходите, активите, задълженията и капитала на организацията.

Какво съдържа?

Съблюдавайки член 29, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството във връзка с точка 2 от Национален счетоводен стандарт, ГФО се състои от:

  • Счетоводен баланс
  • Отчет за паричните потоци
  • Отчет за приходи и разходи
  • Отчет за собствения капитал
  • Приложение, справка за дълготрайните активи

Важно!

ГФО се подава в Търговския регистър всяка година до края на месец юни и се отнася за дейността на компанията през цялата предходна календарна година. Фирмите, неподали отчет или представили такъв със закъснение, подлежат на глоба. При съставянето на ГФО по закон се изисква задължително подпис от счетоводител и не се допуска съставянето му от управител на фирмата. Подаването може да бъде на хартия или с електронен подпис.

Санкции за непубликуване на ГФО

При неспазване на законовия срок за публикуване, или при пропускане да се направи такъв финансов отчет глобите варират от 200 до 3000 лв.

Кой не е задължен да подава ГФО

Последни промени в режима за публикуване на Годишен Финансов Отчет и декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т.2 са прецизирани текстовете, свързани с липсата на задължение на ЕТ, неизвършвали дейност през отчетната година, да подават декларация за липса на дейност в ТР и ТРРЮЛНЦ. Те не публикуват и ГФО. Измененията в закона гласят и че декларирането на липса на дейност от задължените да го декларират ще се извършва еднократно – достатъчно ще е подаването на декларация за липса на дейност през 2021 г. до края на месец юни 2022 г., като отпада необходимостта от последващо подаване на тази декларация отново година по-късно. Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 вече ще са по образец, одобрен от министъра на финансите. ГФО публикуват само фирмите, извършващи дейнот.

Годишният финансов отчет е важен инструмент за оценка на финансовото състояние на организацията и за вземане на решения относно бъдещето й развитие. Той също така е важен за много заинтересовани страни, като инвеститори, банки, правителствени органи и др.

 

В счетоводна къща „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД работят квалифицирани счетоводители.

Заповядайте в нашия офис, ние ще бъдем Ваш доверен портньор!

 

Адрес

гр. Варна 9000, р-н „Младост", ж.к. „Свети Иван Рилски", ул. „Йосиф Брадати" № 61. В непосредствена близост до МОЛ Варна

Телефон

0878178972

E-mail

office@contolexvarna.bg