Пълно счетоводно обслужване от А до Я в зависимост от Вашите потребности.

Счетоводна кантора „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД предлага пълен набор от счетоводни услуги: абонаментно счетоводно обслужване от регистрация на фирмата до годишен финансов отчет, еднократни счетоводни услуги, данъчни и ТРЗ консултации. Работата ни е изцяло съобразена с изискванията на Българското законодателство и се извършва на специализиран счетоводен софтуер, което позволява бързина и точност.

Счетоводството е „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите, разходите и паричните потоци на дадено предприятие, която се използва за вземане на правилните икономически решения.

Пълно счетоводно обслужване:

 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
 • Ежемесечно изготвяне и  подаване на  изискващите се  документи по ЗДДС;
 • Ежемесечно  изготвяне на Интрастат и VIES декларации и предаването им в НАП;
 • Водене на склад;
 • Амортизационни планове за дълготрайни материални активи;
 • Начисляване и изготвяне на нужните платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Обработка на данните с Микроинвест;
 • Обмяна на информация по електронен път;
 • Осчетоводяване на платежни документи от банкови институции;
 • Регистрация и деристрация на самоосигуряващи се лица.

Личен състав и ТРЗ:

 • Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред;
 • Подготвяне на длъжности характеристики;
 • Съставяне на ведомости за заплати;
 • Представителство посредством електронен подпис;
 • Изготвяне на трудови договори, регистрирането им, заповеди за прекратяване на трудови договори и допълнителни споразумения. Граждански договори и служебни бележки;
 • Изчисляване на болнични и отпуски;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка и осигурителен стаж;
 • Текущо въвеждане на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.

Счетоводни консултации:

Счетоводните консултации са безплатни за настоящи и бъдещи клиенти, при сключен договор за обслужване.

Независимо дали сте юридическо или физическо лице ние Ви предоставяме нашите професионални знания, умения и опит в услуга на клиента. Услугата включва консултации по въпроси за  счетоводното, данъчното пенсионното и трудово – правното законодателство. Отговаряме на конкретни въпроси и казуси в зависимост от спецификата на развиваната дейност, включително:

 • Коя е най-подходяща за Вас юридическа форма при регистрация на фирма;
 • Какви данъци и осигуровки ще плащате;
 • Как да се възползвате от законовите данъчни облекчения и да плащате по – малко данъци;
 • Каква форма на спестяване да изберете в условията на криза;
 • И много други.

Административни услуги:

 • Събиране на документи от Вашия офис;
 • Съдействие и попълване на документи за заеми пред банките;
 • Подаване молба на удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Подаване на документи пред различни институции;
 • Публикуване на годишните финансови отчети и техните приложения  в Търговски регистър
 • Изготвяне на комплект документи за участие в  програмите към Бюрото по труда, за  наемане на служители. Изготвяне на бизнес план и проекти;
 • Посредничество при кредитиране;
 • Представителство и защита на фирмените  интереси при  провеждане на  ревизии – общи, тематични, или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или  други  инстанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали проблемни въпроси;
 • Прилагане на тълкуванията на НАП и НОИ по проблемите на данъчното законодателство и осигурителните отношения по КТ и други  нормативни документи свързани с дейността  на  фирмата;
 • Изготвяне на договори, обосновки и възражения по актове;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица.

Цените на предлаганите счетоводни услуги са изцяло съобразени с нашите клиенти. Ключовите основи, на които залагаме са: достъпни условия за всеки бизнес, конфиденциалност, бързина и доверие. Осигуряваме на клиентите си необходимaтa сигурност по отношение на  счетоводната и данъчна отчетност. Ние не само регистрираме и осчетоводяваме документите Ви, но предлагаме своевременна информация и консултация, за да правите винаги най-добрия избор.

Сред нашите клиенти са малки, средни и големи предприятия  от всички области на стопанския живот – търговия, услуги, транспорт, производство.

Предлагаме цялостно счетоводно обслужване от началото на бизнеса Ви до годишното приключване.